Adatkezelési tájékoztató a leendő munkavállalók személyes adatainak kezeléséről

Adatkezelő és az adatkezelés jogszabályi háttere

VAP Magyarország Holding Menedzsment Kft. (székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 6.), Gastro-Trend MOM Park Kft. (székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 6.), Gastro-Trend Fashion Street Kft. (székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 6.), Gastro-Trend West End Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 6), Gastro-Trend Bécsi Corner Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 6 és a Gastro-Trend Management Étteremfejlesztő és Üzemeltető Kft. (székhely: 9027 Győr, Budai út 1.) elektronikus elérhetőség: info@vapiano.hu; honlap címe: https://vapiano.hu/ ; telefonszám: +36 70 6721 476; a továbbiakban együtt: Adatkezelő)

Az Adatkezelő az adatkezelés során megtartja a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásait.

Az Adatkezelő az adatkezelés során betartja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) ajánlásait, illetve más európai uniós jogi iránymutatásokat.

Meghirdetett álláspályázattal összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja. Az adatkezelés célja az, hogy az önéletrajzában szereplő vagy az Ön által megadott elérhetőségen keresztül fel lehessen Önnel venni a kapcsolatot állásinterjúra, meghallatásra történő időpontegyeztetés érdekében. Az önéletrajzát az Adatkezelő felhasználja az Ön alkalmasságának megítélése során is.

Kezelt adatok köre. Az Adatkezelő az önéletrajzban megadott, illetve az Ön által közölt személyes adatokat kezeli.

Az adatkezelés jogalapja. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. A hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja.

Az adatkezelés időtartama. Amennyiben nem Önt vettük fel az álláshirdetésre, akkor a hozzájárulását kérjük az önéletrajz további megőrzéséhez. Amennyiben Ön nem járul hozzá ezen adatkezeléshez, akkor a személyes adatait töröljük

Az önéletrajzok megőrzésével összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja. Az adatkezelés célja az, hogy az önéletrajzában szereplő vagy az Ön által megadott elérhetőségen keresztül fel lehessen Önnel venni a kapcsolatot állásinterjúra, meghallatásra történő időpontegyeztetés érdekében, ha az Adatkezelőnél szabad álláshely lesz. Az önéletrajzát az Adatkezelő felhasználja az Ön alkalmasságának megítélése során is.

Kezelt adatok köre. Az Adatkezelő az önéletrajzban megadott, illetve az Ön által közölt személyes adatokat kezeli.

Az adatkezelés jogalapja. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. A hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja.

Az adatkezelés időtartama. A személyes adatokat az Adatkezelő az önéletrajz elküldésétől számított egy évig kezeli, ezt követően törli.

Az Ön jogai és a joggyakorlásra vonatokozó szabályok

Tájékoztatás kéréséhez való jog. Tájékoztatást kérhet az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben az Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy milyen személyes adatait, milyen célból kezelünk, az adatkezelés időtartamáról, illetve az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogokról és a NAIH-nak címzett panasz benyújtásának jogáról.

Másolat kéréséhez való jog. Másolatot kérhet az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben az Adatkezelő az Ön által megjelölt elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja azon önéletrajznak a másolatát és egyéb, Önről kezelt személyes adatok másolatát.

Helyesbítéshez való jog. Kérelmére az Ön kérésének megfelelően módosítjuk, pontosítjuk a személyes adatát, vagy a továbbiakban az új vagy módosított önéletrajzát tároljuk.

Törléshez való jog. Az Adatkezelő elérhetőségére küldött levelében bármikor kérheti a személyes adatinak a törlését.

Korlátozáshoz való jog. Ön kérheti a felvételek zárolását, ha
– ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A korlátozáshoz való jog esetében azt is meg kell jelölni, hogy melyik okból kéri a korlátozást. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, a papír alapú iratokat pedig külön mappában tárolja.

Adathordozhatósághoz való jog. Ön jogosult arra, hogy a személyes adatait (így önéletrajzát) széles körben használt formátumban (pdf, doc) megkapja, és azt másik adatkezelőhöz átvigye. Ön kérheti, hogy közvetlenül az Adatkezelő továbbítsa a személyes adatait más adatkezelő számára.

A joggyakorlás közös szabályai. Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, amely legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

A kérelem megtagadása esetén Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy ha megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy az Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

Az Ön jogérvényesítési lehetőségei

Amennyiben az Ön megítélése szerint az Adatkezelő adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve bírósághoz fordulhat.